Sơn Nippon Reflective Road Line

Sơn Nippon Reflective Road Line

Sơn Nippon Reflective Road Line là Sơn hệ dầu, sử dụng trong trang trí và bảo vệ bề mặt phủ.

  • Mô tả

Mô tả

Sơn Nippon Reflective Road Line Sơn hệ dầu, sử dụng trong trang trí và bảo vệ bề mặt phủ.

Thông số sản phẩm Sơn Nippon Reflective Road Line

THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN NGUY HẠI

Tên gọi          Số CAS              Công thức hóa học             Hàm lượng         Những cụm từ thông báo nguy hiểm
(%)

Toluene        108-88-03             C7H8                                   25 – 35                      R11, R23/24/25, S2, S25

TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC

Trạng thái Dạng lỏng
Màu sắc Theo bảng màu (màu đen / màu đỏ / màu trắng / màu vàng)
Mùi Mùi hydrocarbon thơm
Áp suất hơi Không áp dụng
Tỷ trọng hơi Không áp dụng
Độ hòa tan trong nước Không hòa tan
pH Không áp dụng
Tỷ trọng (kg/l) 1.15 – 1.60 (tùy theo màu)
Điểm sôi (0C) Không áp dụng
Điểm nóng chảy (0C) Không áp dụng
Điểm chớp cháy (0C) 4
Nhiệt ñộ tự cháy (0C) Không áp dụng
Tỷ lệ bốc hơi Không áp dụng
Các tính chất khác Không áp dụng
Áp suất hơi Không áp dụng
Tỷ trọng hơi Không áp dụng

Một số thông tin khác của Sơn công nghiệp Reflective Road Line

ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG

Độ ổn định Sản phẩm ổn định trong điều kiện lưu trữ và sử dụng được mô tả ở mục 7.

Điền kiện cần tránh khi thi công sơn công nghiệp Reflective Road Line 

Không để sản phẩm tiếp xúc với nhiệt độ cao, các nguồn phát sinh tia lửa.

Để ngăn chặn sự hình thành nồng ñộ hơi mà tại nồng độ ñó, có khả năng gây cháy, cần thông gió, (nếu cần thiết) sử dụng hệ thống hút tại khu vực làm việc.

Sự chồng chất của giẻ lau có dính sản phẩm có khả năng tự bốc cháy. Sự ngăn nắp tại nơi làm việc cũng như sự thải bỏ chất thải một cách thường xuyên và an toàn sẽ giảm thiểu rủi ro.

Sản phẩm có hại khi phân hủy Khi bị nhiệt phân, có thể tạo ra những sản phẩm nguy hại như CO, CO2, khói và các oxít của Nitơ.

Vật liệu cần tránh Những chất oxy hóa mạnh, chất kiềm mạnh, acid mạnh ñể tránh phản ứng tỏa nhiệt.

NHỮNG THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

ĐỘC CẤP TÍNH

Độc cấp tính ñối với mắt Gây kích ứng mắt.
Độc cấp tính ñối với da Gây kích ứng da. Tiếp xúc thường xuyên, lâu dài gây khô da, nứt da dẫn ñến sự khó chịu và viêm da.

Độc cấp tính khi hít phải Nồng ñộ hơi trên mức tiếp xúc nghề nghiệp, có thể gây kích ứng mắt, kích ứng hệ hô hấp, gây nhứt ñầu, chóng mặt, gây tê và những ảnh hưởng khác ñến hệ thần kinh trung ương.
Độc cấp tính nuốt phải Gây hại nếu nuốt phải.
ĐỘC MÃN TÍNH:
Không có thông tin sản phẩm gây ñộc mãn tính.
THÔNG TIN ĐỘC TÍNH:
Toluene                 LD50 (ñường miệng, chuột) : 636mg/kg              LD50 (ñường da, chuột) : 1332mg/kg

THÔNG TIN VỀ SINH THÁI

Hệ sinh thái Có thể ảnh hưởng lâu dài ñến môi trường thủy sinh.
Sự di chuyển Không ñể sản phẩm chảy vào mương, rãnh, nguồn nước.
ðộ bền / ñộ phân hủy Không có bằng chứng về sự phân hóa vi sinh.
Tích tụ sinh học Không tích tụ.

Sơn Nippon Reflective Road Line

Sơn Nippon Reflective Road Line

Xem thêm: Đại lý phân phối sơn công nghiệp Nippon lớn nhất tại tphcm

LƯU Ý VỀ CÁCH THẢI BỎ

Sản phẩm không được phép chảy vào mương, rãnh hay các nguồn nước.
Chất thải và thùng rỗng nên được xử lý và thải bỏ theo qui ñịnh của quốc gia và địa phương.
Thùng rỗng và các bao bì ñóng gói khác nên được tái sản xuất, tái chế hoặc thải bỏ bởi cơ quan có chức năng.
Đối với lượng nhỏ: Không đổ sơn xuống mương, rãnh. Sơn thừa nên quét lên giấy, ñể khô sau ñó gom vào thùng rác cần xử lý. Thùng rỗng nên được để mở nắp trong khu vực thông thoáng, ñể khô trước khi tái sản xuất, sử dụng lại hoặc thải bỏ.
Để đảm bảo phù hợp, cần tham vấn người có thẩm quyền.

THÔNG TIN VẬN CHUYỂN

Vận chuyển theo tiêu chuẩn ADR/RID bằng đường bộ và ñường tàu hỏa, tiêu chuẩn IMDG bằng ñường biển và tiêu chuẩn IATA bằng đường hàng không.
Vận chuyển đường bộ:
Thuộc loại hàng hóa nguy hiểm theo tiêu chuẩn của Châu Âu liên quan ñến việc vận chuyển quốc tế những sản phẩm nguy hiểm (ADR) bằng ñường bộ và nguyên tắc vận chuyển quốc tế những sản phẩm nguy hiểm (RID) bằng đường tàu hỏa.
Số UN 1263

Nhóm / Loại UN: 3

Nhóm đóng gói UN: II

Tên sản phẩm thích hợp: SƠN (bao gồm sơn, sơn mài, sơn dầu, chất nhuộm, vécni, dầu bóng, …) hoặc vật liệu kèm theo sơn (bao gồm dung môi pha sơn hoặc chất làm ñặc).

Vận chuyển đường biển:
Thuộc loại hàng hóa nguy hiểm theo tiêu chuẩn vận chuyển ñường biển quốc tế những sản phẩm nguy hiểm (IMDG) bằng đường biển.

Số UN 1263

Nhóm / Loại UN: 3

Nhóm đóng gói UN: II

Tên sản phẩm thích hợp: SƠN (bao gồm sơn, sơn mài, sơn dầu, chất nhuộm, vécni, dầu bóng, …) hoặc vật liệu kèm theo sơn (bao gồm dung môi pha sơn hoặc chất làm ñặc).

Vận chuyển đường hàng không:
Thuộc loại hàng hóa nguy hiểm theo tiêu chuẩn vận chuyển quốc tế hàng không (IATA) theo qui tắc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm ñường hàng không.

Số UN 1263

Nhóm / Loại UN: 3

Nhóm đóng gói UN: II

Tên sản phẩm thích hợp: SƠN (bao gồm sơn, sơn mài, sơn dầu, chất nhuộm, vécni, dầu bóng, …) hoặc vật liệu kèm theo sơn (bao gồm dung môi pha sơn hoặc chất làm đặc).

Thông tin về những quy định Sơn công nghiệp Reflective Road Line 

Phân loại nguy hiểm:
F Rất dễ cháy
Cụm từ nguy hiểm:
R11 Rất dễ cháy
R23 Độc khi hít phải
R24 Độc khi tiếp xúc da
R25 Độc khi nuốt phải
Cụm từ an toàn:
S2 Để xa tầm với trẻ em
S25 Tránh tiếp xúc với mắt

Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy liên hệ ngay cho ong Thợ để biết thêm nhiều chính sách và bảng báo giá hỗ trợ hấp dẫn cho các công trình!

Hotline: 0919 699 488 – 0902 619 788 – 094 27 27 227

Để xem thêm nhiều sản phẩm Nippon khác: Sơn Nippon